अभंग

कित्येक युगींची कळी फुलूनीया। सुगंध नाचा या लागला हा।

जमिनीच्या पोटी उद्भवली आस।

आकाश राजास - चुंबिण्याची ॥

अशक्यता याची आली कळूनिया।

ऊर भरुनिया सवे आला ॥

मानवांचे शोक निमिषजीवी ।

सृष्टीच्या दु:खांना आयु दीर्घ ॥

तसाच राहिला ऊर पृथ्वीचा या।

हिमालय जया दिले नांव ॥

तिच्याच शोकाच्या ह्या ही गंगा यमुना।

अश्रु कां म्हणा ना पृथ्विचे ते ॥२१॥

 

तुझ्या माझ्या जीवां कां वेड लागावे।

काय मी सांगावे - मला, तूं हीं ॥

तुझ्या सुद्दा चित्तीं असणार ते काय।

(माझेच ना हृदय तुझ्या देही) ॥

आणि तैसे तुझे धडपडे हें येथे ।

जया आत्मगीतें - साथ देती ॥२२॥

 

विनाशांत रंग चढे विकसना।

पूर्णता ये त्याला तत्क्षणींच ॥

मावळता ज्योत ती होई तेजोत्कर्ष।

दीर्घ दु:खी हर्ष - अत्युत्कट ॥

मरण येतां येतां - जीवनाची प्रभा।

लकाके सर्वथा - अधिक मात्र ॥२३॥

 

माझ्याच देही तें जरी येतें जातां।

तुलाही सर्वथा -- जेथ तेथे ॥

कड्यावरी ऐशा कशाला येउनी।

तोल सांभाळूनी चालणे हे ॥

नको टाकूं दूर तरळला दृष्टीला।

निर्घृण सृष्टीला - नको पाहूं ॥

भयाण दृश्याने चुकवूनि पाऊल।

सृष्टि ती फसवील - सये तुजला ॥२४॥

 

राग येता क्षणी दिसे तोंडावरी।

लोभही आचारी स्पष्ट होई ॥

मदाने बोलणे मत्सरे वागणे।

मोहाने पाहणे - बदलतेंच ॥

जे, जे परी प्रेम हा विकार - चोरट्या पाउलीं।

बंधनांत घाली खुळे जीव ॥

प्रेमाचे अस्तित्व निराशेनंतर।

कळूनी अंतर दु:खावें तें ॥२५॥

 

मनांत लागावे तुला पूजावया।

ओठांत गावया - प्रेम गीत ॥

तोंच वाटे भीति - आठवे क्षुद्रता।

लाजते नीचता - उच्चतेला॥२६॥

 

जरी पहाता येतें मनाच्या गाभ्यांत।

जीवनाचा अंत क्षणी होता ॥

पापांच्या राशीनें, येउनी वैताग।

किती आत्मत्याग - व्हावयाचे ॥

बरे देवाजीने - नाकावरी डोळे।

ठेवुनी लाविले - जगाकडे ॥२७॥

 

स्मृतीच्या सौख्याने संतोष हो अधिक।

प्रत्यक्षता, धाक दावि कांही ॥

मनोमनी मूर्ति - कशी केव्हा वंदा।

जीव हा सर्वदा - असे स्वस्थ ॥

ऊन प्रत्यक्षाचे जाळितें तें नेत्राला।

स्मरण सावलीला - भुले जीव ॥२८॥

 

मनीं मुखी नसतां घडूनीं हे आले।

(हृदय) चित्त की सांडले - कटाक्षांत ॥

कित्येक युगींची कळी फुलूनीया।

सुगंध नाचा या लागला हा ॥

सहज मिळाली - तुझी माझी दृष्टि।

व्यक्त झाली ही सृष्टि अंतरीची ॥२९॥

 

भेटतांना आजा कित्येक जन्मांनी।

नेत्र हे अश्रूंनी - अंध झाले ॥

लक्षावधि अर्थ मनांत सांठले।

ऒंठ हें कोंदले - शब्द योगें ॥३०॥

 

इतक्यांत ही लता कुणाला लाजली।

लाज ही राहिली पुष्प रुपें ॥

वाहतांना वारा थबकला जो येथे।

तयाला का लते - लाजलीस ॥३१॥

४-११-५८

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search