अभंग

फेंस जिकडे तिकडें समुद्रीं नाचतो, तुझा तो वाटतो शुभ्र हास

भोवताली लाटा फेर जो हा धरिती।

माझ्या मनी भीति अशी वाटे ॥

कधी काळी तुला गिळूनी अंतरी।

माझिया स्वप्नाला भंगितील ॥ (जगाचा इतरांचा नसो तुजला त्रास)

अनंतते तुला नको इथला त्रास ।

जला मध्ये वास दिला (तुजला) म्हणुनी ॥५४॥

 

फेंस जिकडे तिकडें समुद्रीं नाचतो ।

तुझा तो वाटतो शुभ्र हास ॥

लाटांचे लास्य जें इथें हें भासते ।

मनीं तें चालतें तुझ्या मनन ॥५५॥

 

कुठेही केव्हाही मनाचे पाउल ।

पडतांच ही येई अशी शंका ॥

मननीय वर खाली तुझें रुप ।

लागतें अपाय (प?) जेथे तेथे ॥५६॥

 

प्रस्तुताचे बंध कसे पाळू सांग।

तुझा तो सुगंध असा घेतां ॥

जगींच्या गोष्टींना वर्णावया लागे।

तोंच जीव मागें तुझे रुप ॥

सदाचा कदाचा लोभवी सुखद ।

तुझ्या कसा येऊ ॥५७॥

 

विचार करतांना वस्तुचे बाह्यांग।

मान - रुप - रंग आकळी मीं ॥

तयामध्ये होते तुझे रुप स्पष्ट।

हीन का तयांतें म्हणावे मीं ॥५८॥

 

अशा सायंकाळी, एकली का येथें।

काय चित्तीं येते, तुझ्या सांग ॥

समोर दर्या हा, नेत्रि त्या वादळ।

अंतरीचा छळ, दिसे ज्यांत ॥

भीति वाटे मजला, करणार तू काय।

पुढे झुकला पाय, तुझा का तो ॥

थांब एक क्षण, समुद्र मी होतो।

‘तुझे’ तें जीवन, मिळो मज ॥५९॥

 

धप् दिशी वाजलें येथे कांही तरी।

नाद कोणी करी गुदमरोनी ॥

जलाखाली चाले मंद एक श्वास।

तया चुंबिण्यास उडी घेतो ॥६०॥

 

वनांत या दाट फिरकसी कां सांग।

करी शिरी थाट फुलांचा हा ॥

जाऊं चल ना घरी भीति वाटे चित्ता ।

होऊनी तू लता - राहशील ॥६१॥

 

नदीचे कल्लोळ शेजारी हालती ।

तयांची संगती नको घेऊं ॥

चंचलता तुझी - तशी तितुकीं ती आहे।

नदी कांठ आहे तसा स्थिर मी ॥६२॥

 

निशब्द गीतांनी भोवती गोंगाट।

करूनी सारखा दिला त्रास ॥

बरें त्यांच्याहूनी वागबद्ध संगीत।

जया मध्ये अर्थ असे सुप्त ॥

जीव वेडावतो अर्थावरी सदां।

राहते आपदा तयें दूर ॥

शब्द ना अर्थ ना अशी काही गीते।

जाळिती जीवातें प्रतिक्षणी ॥६३॥

 

मोकळे ते केश पाठीवरी कांही।

तरी त्यांत राही तेज पुष्प ॥

केसांची वर्तुळे झाली जी मोहक।

तयांत अडथळे गीत माझें ॥६४॥

 

जिवाला सांगुनी - पाहिले किति कदां।

व्यर्थ घेणें मनीं तुझा नाद ॥

ज्ञानें सफलतेच्या जरी जन्मीं प्रेम।

कां तया जीवाने आदरावें ॥

प्रेमास ठाऊक प्रेयाविणे कांही।

नसतें हें कौतुक - असे रम्य ॥

आढळेल येथें जेजे असंभाव्य।

प्रेम माझे दिव्य तेंच मागे ॥६५॥

 

सखी झुकली मुर्ती पुढे - निसरडी ही वाट।

जलाचा (ओहळाचा) त्या पाट दिसे खाली ॥

दगड कीं होऊनी - पडावें मी आड।

मला कवटाळुनी (अडखळेला) धरील ती ॥

धरावें तूं ॥६६॥

१५-९-१९५८

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search