अभंग

तुझी माझी व्हावी कधी काळी भेट।

अदृश्य तव मूर्ति - तशीच राहूं दे।

तुझी दिव्य कांति कशी साहूं ॥

निर्विकार मुद्रा नेत्रीं परकेपणा।

भेवडावी मना सदा माझ्या ॥

कधी सुद्धां नको नेत्रनेत्रा भिडणें।

नको भेट होणें तुझी माझी ॥४८॥

 

तुझी हास्ये अथवा कटाक्ष हे सारे।

आणिती हे वारे इथे आज ॥

आनंद हास्याने - कटाक्षें वेदना जशा होती मना - सदा माझ्या ॥ तशाच दोन्ही त्या अनुभवांची स्मृती।

वारी कां जागृती - वायू - भेट ॥४९॥

 

करी /

सरकत्या लाटेच्या चल पृष्टावरी ।

धांव त्या मनाच्या अशा गर्भी ॥

तुझी मूर्ती वास करी कैशी सांग।

नवल हे जीवासी सदा वाटे ॥

तुझी माझी व्हावी कधी काळी भेट।

ही हि इच्छा (आशा) ठावी नक्षे जीवा नसे मजला ॥५०॥/

 

आकाश हें नील, तुझ्या कटाक्षांनी ।

कां असें होऊनी, इथे शोभे ॥

सर्व माझे जन्म, आणि सारी मरणें।

या नील रंगाने, रंगु देना ॥५१॥/

 

अस्पष्ट उद्धार हळूच काढूनी ।

वेड का या मनी धाडिलेस ॥

कोणत्या अर्थाचा असावा तो ह्याची।

मना शंका जाची सर्व काल ॥

भीति घेती माय तसें सुद्धा मन।

जात तो अर्थ न कधी व्हावा ॥५२॥/

 

अदृष्ट सौंदर्य नेत्र हे पाहती।

मनोवृत्ति ध्याती तुझें रुप (शुन्यरुप) ॥

जया न आकृती अंतराला किंवा।

वेड लागे जीवा - अशा विषयी ॥५३॥ (कसे त्याचे)/

१३-९-१९५८

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search