You are hereनाथांच्या ग्रंथरचना / नाथांच्या ग्रंथरचना

नाथांच्या ग्रंथरचना


नाथांच्या ग्रंथरचना:

श्रीमत्स्येंद्रनाथ लिखित:
१) कौलज्ञान निर्णय
२) अकुल वीर तंत्र भाग १ व २
३) कुलानंद और ज्ञानकारिका

श्रीगोरक्षनाथ लिखित:
१) अमनस्क
२) अमरीघ प्रबोध
३) अनरीघ शासनम
४) गोरक्षपध्दती
५) गोरक्ष संहिता
६) महार्थ मंजरी
७) सिध्द-सिध्दांत पध्दति
८) योगमार्तंड
९) अवधूत-गीता
१०) गोरक्ष-कल्प
११) गोरक्ष-कौमुदी
१२) गोरक्ष-गीता
१३) गोरक्ष-चिकित्सा
१४) गोरक्ष-पंचक
१५) गोरक्ष-शास्त्र
१६) चतुरशी त्यासन
१७) ज्ञानप्रकाश शतक
१८) ज्ञान शतक
१९) नाडीज्ञानप्रदीपिका
२०) योग चिंतामणी
२१) योगबीज
२२) योगशास्त्र
२३) योगसिध्दासन-पध्दती
२४) विवेकमार्तंड
२५) श्रीनाथसूत्र
२६) हठयोग
२७) हठसंहिता
२८) ज्ञानामृतयोग

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml