You are hereप्रवाह कालाचा एकरुप आहे। मी तयास पाहे बहुविध।। / प्रवाह कालाचा एकरुप आहे। मी तयास पाहे बहुविध।।

प्रवाह कालाचा एकरुप आहे। मी तयास पाहे बहुविध।।


प्रीति खेदाची माऊली, आज जीवाखातर झाली।
आतां तुला नमस्कार, नको प्रीतीचा विचार॥
झाली तेवढी फसगत, जिवाला जाळित पोळीत।
प्रीति करावी मानवी, देवा अद्दल घडावी॥१॥

मानवांना वाटे लाज, परत-प्रेम लाघे सहज।
फत्तरांच्या फसव्या देवा, तुझी व्यर्थ केली सेवा॥
एका स्वप्नातुनीं, दुज्यांत जागृति।
होतसे जीविती, क्षणो क्षणी॥२॥

चर्मचक्षू जेव्हा, सदाचे झांकीन।
तेव्हांच पाहीन, सत्यसृष्टी॥
किलबिलाट करिती, शांततेचे ध्वनि।
असे अंत:करणी, सदा माझ्या॥३॥

विस्मृत वृत्तींचा, होत पुनरुच्चार।
जीवास बेजार, करावया॥
आजच्या कालच्या, मागील जन्मांच्या।
स्मृतींचीच वाचा, बोलूं लागे॥४॥/

देह, चित्त, जीव होतात श्रुतिमय।
ऐकण्या वाङ्मय, स्मृतींचे त्या॥
मागल्या क्षणांचे, घेऊनीया ओझें।
नवा कीं विराजे, आतांचा हा॥५॥/

स्मृतींचे स्थंडिली, जीविता अस्तित्व।
नसे अभिनवत्व, अनुभवाला॥
जन्म-कालचा जो, तोची सत्य क्षण।
आभास जीवन, उर्वरीत॥६॥

काल सरितेमध्ये, क्षण तोचि हळूवार।
करी स्थानांतर, एकमात्र॥
वाहुनी तो जाई, वाटते आपणां।
भोगिले मीं क्षणां, लक्षावधी॥७॥/

शास्त्र पद्धतींचे, लागुनीया वेड।
बुद्धि ही बोजड, मात्र झाली ॥
नीतीचे ऐकुनी, व्यामिश्र ते बोल।
आचार हा शिथिल, असा झाला ॥८॥

तत्त्व-गीते गांतां, गुंगतो बेभान।
तरी एक तहान, अंतरांत ॥
अनंतते असा, जेथ तेथे जाच।
पडूं दे असाच, तुझ्या पायीं ॥९॥

उद्यांस सत्यत्व, आशेमुळे येई।
`काल' सिद्ध होई, स्मृतीमुळें॥
प्रवाह कालाचा, एकरुप आहे।
मी तयास पाहे, बहुविध॥१०॥/

सजीवतेचेंच ओझें, हे अवघड।
होई डोईजड, देह देवा॥
मृत्यूची सुखशय्या, असो अंगाखाली।
आता न राहिली, दुजी इच्छा॥११॥/

पांच हे हजार, अभंगांचे तुला।
वाहिले तो झाला, सदाचार ॥
श्वास हा शेवटचा, जगा आशीर्वाद।
देऊनीया साद, तुला घाली ॥१२॥

चिंधड्या चिंधड्या, मनाच्या ह्या झाल्या।
अपेक्षाही गेल्या, दूर कोठें॥
जाहला इष्टाचा, अभाव नंतरीं।
इच्छांना अंतरीं, कसे ठेऊ?॥१३॥/

संपले जीवित, दिवस कैसे मोजू?। आयु
बीज नुरता रुजूं, काय लागे॥ मेलें
पाहिले भोवतीं, कोठे न आधार।
चौफेर अंधार, दाटला हा॥१४॥

मागेपुढे खाली, जेथे तेथे रात्र।
ठेचाळते चित्त, सर्व जागीं॥
सख्या देहा ये ना, स्वस्थ येथे बसूं।
एकमेकां पुसूं, खेद मोद॥१५॥

तीहि आतां नको, नको तो, नको मी।
मला शून्य धामीं जाऊ द्या ना॥
फिरावयास सहज, विश्वदेवी आली।
क्षणैक टेकली, घरी माझ्या॥१६॥

सांज झाली म्हणूनी, इतुक्यांत गेली ती।
कुणी न सांगाती, तिच्या आहे॥
नि:संग, निर्नेत्र, निर्देह, निष्काम।
शून्य मी निरात्म, वसे येथे॥१७॥

सप्टेंबर

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml