You are hereकळी कसली! माझे हृदय जें मेलेलें। पहा तेंच गळले! अनंत-ते! / कळी कसली! माझे हृदय जें मेलेलें। पहा तेंच गळले! अनंत-ते!

कळी कसली! माझे हृदय जें मेलेलें। पहा तेंच गळले! अनंत-ते!


व्यक्तित्व पेहराव माझ्याच साठीं ना ।
करुनीया देव अवतरे हा ॥
क्षुद्र या मर्यादा सुखाने सोसून।
भक्ति ओळखून येथ आला ॥
जेजे अपेक्षित तयांचे वास्तव्य।
सहज सिद्ध होय अचानक ॥१५७॥

आत्म-विरोधाचे एकलें हें पाप ।
जीवास संताप - सदा देते ॥
तोचि एक आत्मा अनीतीचा वाटे ।
बोचतात काटे मनीं त्याचे ॥१५८॥

ध्येय आणि कृति यांचा उभयान्वय ।
कसा सिद्ध होय मला सांगा ॥
मूर्ति आणि ध्यान विचार, वर्तन ।
एक हे तन - मन - असो माझें ॥१५९॥

प्रमादांची शय्या नीति बालेसाठी ।
तसे धर्मापोटी - रक्तपात ॥
उषेच्या पूर्वी हा काळोख साहणे ।
भक्तिला भोगणे - विरह दु:ख ॥
जेथ तेथें बोचे अशी अपूर्णता।
कशी अनंतता - प्राप्त व्हावी ॥१६०॥

स्वत:हूनी होणे स्वत: सदा श्रेष्ठ।
ध्येय हेच इष्ट - मला वाटे ॥
इतर धर्मवेत्ते तत्वज्ञ नीतिज्ञ।
असोत सर्वज्ञ - सर्व पूज्य ॥
मला त्याचे काय - माझा असे मींच।
उच्च् किंवा नीच थोर-सान ॥
आंतल्या वृत्तींचा गुलाम माझ्या मीं।
देव सुद्धा स्वामी - नसे माझा ॥
सैतान मानव - कसाही मी असो।
देव वा गंधर्व त्याज्य पूज्य ॥१६१॥

लगत जें भासलें - तेच झालें दूर ।
अवषर्णी पूर - पावसाचा ॥
काळिमाच झाली - दीप्ति एकाएकीं ।
अदृश्यें विलोकी - नेत्र माझा ॥
विश्व झाले इवलें जणूं गळला आसू।
असे येतां हंसू - आनंदाचे ॥१६२॥ मला आज

विशेषणांचे हे वागवूनी ओझे।
गीत दमले माझे - अनंतते ॥
तुझ्या अंगावरी घालिता एकेक।
गळे तें सत्वरी - पुन्हा खाली ॥
पुन्हा तें उचलोनी वरी नेला कर।
तूंच नि:शरीर भासलीस ॥१६३॥

उघडल्या खिडकीला - प्रकाश येऊं दे।
नेत्राला होउं दे समाधान ॥
सख्या चित्ता! ज्ञान, येथे खेळो स्वैर।
आत्म देव! मिळो - शांति सौख्य ॥
असेल जोवरी भोवती काळोख।
तोवरी न शांति - अंतरात ॥१६४॥

धूप जळतांक्षणीं - सुवास बागडे।
तुझ्या भवती गडे कशासाठी ॥
ज्ञानाग्नि तेज जें तुझ्या त्या अंतरी।
लोभला त्यावरी - तो, नि मी ही ॥
किंवा अग्नींत त्या - अनुभवाचा धूप।
निघे हा अपाप - तसा दुसरा ॥१६५॥ (दिव्य) (पेटतो)

अनिर्वार्य इच्छा जीजी येते मनी ।
तियेला वर्तनीं - बिंबवावी ॥
अज्ञेय सत्याचा अदृष्ट जो किरण।
तोच इच्छा जनन करी आंत ॥
इच्छा आणि ज्ञान - वंद्य तीं दोन्हीन्ही।
सिद्ध त्यांत होई - व्यष्टितत्व ॥१६६॥

भूतकाल मात्र सत्य असे पूर्ण।
भावि, वर्तमान - भ्रांतिरुप ॥
भूतमातेचीं तीं मायीक लेकरें।
स्वत्व त्यांना खरे - लाध तें न ॥
कालाचा उगम जो, निमिष भूतोत्तम।
तया मात्र जन्म - आणि आयु ॥१६७॥

फिरे कोणासाठी नजर ही नाचरी।
नेत्रांत भिंगरी थरकते कां ॥
भाल विस्तारलें - अंतरी वादळ।
ओठ ते बोलले एक शब्द ॥
हात तो हालला कळी कुस्करुनी।
द्यावया फेंकुनी दूर कोठें ॥
कळी कसली! माझे हृदय जें मेलेलें।
पहा तेंच गळले! अनंत-ते! ॥१६८॥

१३-१०-५८

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml