You are hereसान्त दृश्ये सारीं पसरिलीं सर्वत्र भव्य देहगात्र अनन्ततेचें।। / सान्त दृश्ये सारीं पसरिलीं सर्वत्र भव्य देहगात्र अनन्ततेचें।।

सान्त दृश्ये सारीं पसरिलीं सर्वत्र भव्य देहगात्र अनन्ततेचें।।


तुझ्या सौन्दर्याचे सुवास-सेवन ।
करावया नयन भृंग झाले ॥
किरणगुंजी असली घालतांना त्यास ।
पंख हलवायास नुरे भान ॥
म्हणूनी राहिले अचल ते स्वस्थानीं ।
तुला मी गाऊनी आळवितांना ॥६१॥

कृतान्ताचे क्रूर नेत्र ते पाहून ।
जीव हा हांसून पुढे जाई ॥
फोल चाखी मृत्यू अभंग तो आत्मा ।
घेत पुनर्जन्मा पुन्हा पुन्हा ॥
मृत्यूचा कोंबडा दाण्यासाठी हिंडे ।
तया न सांपडे कधीही तो ॥६२॥

उघडतांच नेत्र स्मिते दिसली सगळी ।
तुझी अन्तराळी विखुरलेली ॥
श्वास होतां चालू तुझीच चेतना ।
घेऊनी जीवना सुरूं केले ॥
जागृती होतांच विचारांची चित्तीं ।
तुझी रम्य मूर्ति चिन्तियेली ॥६३॥

मला कांहीतरी हवेसे वाटते ।
जया हीं न गीतें कधी गातीं ॥
उगम - केन्द्र नाही दीप्तीचे या ठावे ।
सदा कां नाचावे तिने मात्र ॥
भोवतीं हा उजळा कसा केव्हा होतो ।
जीव हा नाहतो आनन्दात ॥६४॥

सान्त दृश्ये सारीं पसरिलीं सर्वत्र ।
भव्य देहगात्र अनन्तेचें ॥
तिच्याच एकत्वी सत्यता सर्वांस ।
सिद्ध हा आभास विविधतेनें ॥
विविधत्व जन्मतें सान्ततेच्या साठीं ।
तिचा वास पोटी अनन्तेच्या ॥६५॥

प्रतिभेची अस्वलें नाचवाया जगतीं ।
चालते भ्रमन्ती अशी माझी ॥
असा मी दरवेशी कशाला जन्मलों ।
ध्येय कां विसरलो दिव्य माझें ॥
दीड दमडीच्या त्या स्तुतीच्या बोलास ।
कसें वाहिलेंस आत्मतत्त्व ॥
अनन्ते-ते पायीं विरूनीया जावे ।
व्यर्थ कां नाचावें काव्यतोषें ॥६६॥

तेथें उभी तशी किती तूं राहशील ।
किती थांबशील कशासाठीं ॥
सुचेना कांहीच करावें मीं काय ।
धरूं का ते पाय या क्षणींच ॥
अनवधान खेळे तुझ्या भालावरीं ।
सान्धे ही सत्वरीं साधूं कां मी? ॥६७॥

फुला फत्तरांत एवढल्हा फरक ।
फुलाला ठाऊक कोमेजणें ॥
हेंच माझें भाग्य मरणार मी आहे ।
अमृतत्व ते राहे मला दूर ॥६८॥

हृदय माझे असल्या वृत्तिंनी फुलेलें ।
चित्त हे झुलेले तत्त्वरंगी ॥
सखी प्रतिभा असली जिच्या कटाक्षांनीं ।
विश्व हें मोहुनी सर्व जावें ॥
ध्यान, गान, मनन सदा ऐसें चालें।
आनन्दांत डोले असा जीव ॥
खरें पाहता खोटीं ही बोलणीं ।
पोर मी रंगुनी त्यांत जाई ॥
परी अनन्तते तुझ्या पायावरी ।
आत्म्याची बासरी फेंकिली ना? ॥६९॥

भरे पुरेपुर प्याला हा भक्तीचा ।
शराब प्राणांचा काढियेला ॥
जातांच ओठांशी असला माझा पेला ।
दिव्य धुन्दि तुला प्राप्त व्हावी ॥
तुलाही देहाचें भान नुरल्यावरी ।
त्याच हृदयावरी झोपशील ॥७०॥

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml