You are hereश्लोक १ ते १० / श्लोक १ ते १०

श्लोक १ ते १०


‘अल्लख’ शून्य-सृष्टीच्या विभो।
विभुत्वांत अवतरल्या नभो।
नभ:स्वरूप गौर शंभो!।
तुला ही शरणागति।। ।।१।।

अनंत शून्यांचे तूं शरण।
अनंत शरणांचे आवरण।
आवरणांचें वितरण।
देह विदेहत्याग ।। ।।२।।

देह आणि शून्य।
शून्य आणि (विदेह) गगन।
गगन आणि (भाव) जनन।
सर्व सृष्टींचे ।। ।।३।।

देहासि शून्याचा आलंब।
शून्यांत देहास प्रारंभ।
महानभाचा आरंभ।
नभामध्यें।। ।।४।।

अंतराळीचें वितान।
तेथ नक्षत्रांचे आभरण।
तयांचे उदय-अंतर्धान।
अंतरामध्ये ।। ।।५।।

नक्षत्रांची शिवाशिवी।
शून्यवृत्तींची धावाधावी।
प्रारंभिली इंद्रियग्रामीं।
येथें शून्य भोज्या ।। ।।६।।

समुद्रांतले शिंपले।
मौक्तिकांनीं लिंपले।
अंतराकाश वेल्हावलें।
निर्गुणप्रकाशें ।। ।।७।।

कुंडलिनी शून्यसर्पिणी
अहंता ही भावदर्पिणी।
अहंतेची शून्यांत मिसळणी।
या नांव विश्वदेह ।। ।।८।।

विश्वाला आला उजळावा।
या प्रकाशांत चित्खंड तळपावा।
तळपतांच थिजावा।
देहरुपें ।। ।।९।।

चेतनेचें थिजलेंपण।
तया जडत्व हें अभिधान।
नाम हें ध्यान।
व्यक्तावलें।। ।।१०।।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml