You are here२ जुलै / २ जुलै

२ जुलै


२ जुलै:
एकूण श्लोक: ०९

दुपारी ०२.०५

स्वस्ति! स्वस्ति!नरनारायणशरण्ये!
स्वस्ति! वैराजश्रिये वसुवरेण्ये
वियदविलासिनि वंद्ये वदान्ये
स्वस्ति! अलखे!! ॥१॥

दुपारी ०२.४७

मरकतांचे मणिपीठसंस्थापिले
ज्वलज्जीवनांत महदादेश आलेखले
अलक्ष्यगायत्रीनें मानव्य आज्ञापिलें
व्यासकुटिरकौतुक हें ॥२॥ दुपारी ०३.००

निष्कायांत निर्झरलेल्या स्फूर्ती
द्रष्टारांनी डोळविलेल्या श्रुती
तुरीयेत निरवस्थलेल्या अवधूतचिती
अलक्ष्यभानात अनुभवाव्या! ॥३॥

अलख-नंदेचा अखंडधाराप्रपात
शून्यसंवित्तीचा सहस्रालेला माध्यान्हझोत
सामछंदांचें समाधलेंलें उद्गीथ
नवविद्या उदयाचलस्था ॥४॥

स्वस्ति! नारायणि!स्वस्ति!शुक्लबीजावतंसे!
स्वस्ति! मुक्ताकारे! कर्पूरकाये कंकैलासे!
शाखांबरि! ‘शं’स्थे! श्रीप्रत्यक्भानभासे
अलख्नंदे! नमस्तुभ्यम! ॥५॥

दुपारी ०३.३०

फेसाळलेल्या देखूंया आनंदोर्मी
दरिद्रलेले वंदू या अवधूतस्वामी!
चंडोलगति धांवूं या कंटस्थधामी ॥६॥

दुपारी ०३.३८

बेभानलेल्या जीवास आमुचा पदस्पर्श
समाधल्या चितींत आमुचा मुद्राप्रवेश
स्मशानलेल्या गृहमंदिरात आमुचा आशीर्लेश
ओळख ही अलक्ष्यखूण ॥७॥

आज्ञाचक्रास दिलेल्या आदित्यगती
कूर्मनाडीत निक्षेपिलेल्या वैश्वानरस्थिती
दहराकाशी संयोजिलेल्या बीजयुती
सफलतील यथासमय ॥८॥

पोरक्यांना घेईन अंकावरी
पतितांना मी उचलीन शिरी
पांगुळ्यांना बसवीन हिमशिखरी
अलखनंदा मी रेवणकन्या ॥९॥ दुपारी ०३.५५

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml