You are hereकेवलानंदाचे स्वरूप-दर्शन / केवलानंदाचे स्वरूप-दर्शन

केवलानंदाचे स्वरूप-दर्शन


ज्ञान म्हणजे नुसती माहिती असणे नव्हे. माहिती पुस्तकात, कोशात, नकाशात, इतिहासात दिलेली असतेच.
    पुस्तकातून उचलून ती माहिती नुसती डोक्यात भरून ठेवण्यात कालाचा अपव्यय आहे. काही हेतूने माहिती मिळविणे आणि ह्या माहितीचा उपयोग करणे हे ज्ञानक्रियेचे लक्षण आहे.
    पण ज्ञानाचा स्वरूपार्थ निराळा आहे. ज्ञानाचे मूळ स्वरूप एक प्रकारचे स्फ़ुरण किंवा स्फ़ूर्ती.
    खरे ज्ञान म्हणजे माहिती नव्हे, स्फ़ूर्ती होय.
    जीवनात स्फ़ूर्ती जेवढी अधिक तेवढे ज्ञान अधिक.
    शब्दश्रेष्ठी, वाक्यविधाते व कोशकीटक हे लोक खरे ज्ञानी नव्हेत.
    ज्ञानाची आयात-निर्यात करून हे लोक पैसा, प्रतिष्ठा मिळवितात.
    ज्ञानाला अडगळ समजून ते आपल्या जीवनात त्याला शिरू देत नाहीत व स्फ़ुरू देत नाहीत; उलट ज्ञानी पुरुष आपले जीवन स्फ़ूर्तीमय करतो.
    ज्ञान म्हणजे स्फ़ुरत्ता.
    ज्ञानात विद्युल्लतेची चमक आहे व सूर्यबिंबाचे स्थैर्य आहे.
    स्फ़ूर्तीरूप ज्ञान कर्म घडविते पण स्वत: कर्मबद्ध होत नाही.
    ज्ञानाच्या स्फ़ुरत्‌-स्वरूपामुळे कर्म घडले तरी ते कर्म, ज्ञानाची स्फ़ुरत्ता शबलित करू शकत नाही. कर्मामुळे, रजोगुणाने ते कर्म काळवंडत नाही. ‘केवल’ज्ञानाचे, विशुद्ध ज्ञानाचे, स्फ़ुरत्तेचे हे स्वरूप ओळखले म्हणजे ‘ज्ञानान्‌ मोक्ष:।’ हा आद्य शंकराचार्यांचा सिद्धांत यथार्थतेने लक्षात येतो.
    ‘केवलता’, ‘कैवल्य’ हे विशेष फ़क्त ज्ञानालाच यथार्थतेने लावता येतात.
    एक ज्ञानाखेरीज बाकी सर्व सापेक्ष आहे. ज्ञान हे एकच ‘केवल’ आहे. Absolute आहे. इतर सर्व जातमात्र हे ज्ञानमात्र, ज्ञानसापेक्ष आहेत, हे सांगण्याचीही जरूर नाही.
    केवलतेत आनंद आहे कारण मोक्ष आहे. केवलता स्वयंसिद्ध व स्वयंपूर्ण आहे. केवलतेला अपेक्षा नाही; म्हणून बद्धता नाही. सापेक्षतेत दु:ख आहे. कारण त्यात बंध आहे, अवलंबन आहे.
    ‘ज्ञप्ती’ हा तेज:पुंज शब्द, स्फ़ूर्तीरूप ज्ञानाचा वाचक आहे.
    ‘सरस्वती’ हा शब्ददेखील प्रवाही, अखंड स्फ़ुरत्‌रूपगतीशील ज्ञानाचे प्रतीक आहे.
    स्फ़ूर्तीमय ज्ञान, स्फ़ुरत्‌रूपज्ञप्ती हेच ‘केवलानंदा’चे स्वरूप होय.

ॐ ॐ ॐ

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml