You are hereसाधना सूत्रे

साधना सूत्रे


गायत्री मंत्राचा अर्थ

गायत्री मंत्र हा अखिल वैदिक संस्कृतीचे एक स्वयंप्रकाश व स्वयंपूर्ण प्रतीक आहे.

गायत्री मंत्राची दीक्षा ही सर्व-पाप विमोचन आहे.

गायत्री मंत्राने व्यक्तीचे व समाजाचे `मेधा-जनन' होते. गायत्री मंत्राने इच्छा शक्ती प्रबल व प्रखर होते. व्यसनाच्या पाशातून गायत्री जपाने मुक्तता झाल्याची अनेक उदाहरणे माझ्या अनुभवांत आहेत.

गायत्री मंत्राने इष्ट फलप्राप्ती होते.

कोठल्याही मानवामध्ये ऊर्जस्वल ब्रह्मतेज, प्रभावी प्रज्ञा व ऐहिक ऐश्वर्य गायत्री मंत्राच्या जपाने नि:संशय उदीप्त होईल.

प्रणयोपनिषद्

'प्रणय` या शब्दाचा अर्थ 'जवळ नेणे` असा आहे. 'प्रणय` या शब्दांत मूळ धातू 'नी` आहे. त्याचा अर्थ 'नेणे` असा आहे.
'नी` पासून 'नय` एक धातूसाधित होते.
'प्र` या उपपदाचे अर्थ अतीशयित्व, आधिक्य उत्कटत्व, पुढे असे आहेत. उदा. प्र + मत्त (अतीशयित्व), प्र + वाद (आधिक्य), प्र + गूढ (उत्कटत्व) प्र + गति (पुढे).
'प्रणय` हा शब्द 'प्र` या उपपदाचे सर्व अर्थ, (अतीशयित्व, आधिक्य, उत्कटता, पुढे) समन्वित करणारा आहे.
वधूवरांनी परस्परांकडे, परस्परांपुढे भावनेच्या आधिक्याने, उत्कटत्वाने जाणे.

मृत्यू हे अमरत्वाचे स्वरूप

मन ही मोहरलेली माती आहे. माती म्हणजे माळवलेले मन.सचेतन व अचेतन, जीवन व मरण एकाच तत्वाची, एकाच अर्थाची, अवस्थांतरे, वेषांतरे व भाषांतरे आहेत.

हृदय-परिवर्तन

[ले. - महर्षि न्यायरत्न डॉ. धुं. गो. विनोद (दीपावली १९६३), पश्यंती (२५)]
-----------------------------------
हृदय-परिवर्तन ही एक विलक्षण प्रक्रिया आहे.
हृदय-परिवर्तनात केवळ हृदयाचेच परिवर्तन होते असे नव्हे. एकंदर समग्र जीवनाचे हृदय हे एक प्रतीक आहे.

आत्मा व देह

सप्टें. १९६०
स्वावलंबन ही सुखाची गंगोत्री आहे; पण स्वावलंबन या शब्दांतील `स्व' शब्दाचा अर्थ काय हे प्रथम निश्चित केले पाहिजे.

अध्यात्मविद्या

[प्रवाचक - न्यायरत्न विनोद (फेब्रु. १९६४)पश्यंती (२३)]

अध्यात्म म्हणजे अंतर्मुखता, आत्म - सन्मुखता तसेच अतीन्द्रिय कक्षा, नियम व अनुभूति यांचेबद्दल आदरयुक्त जिज्ञासा ही अध्यात्मविद्येची लक्षणे आहेत. भारतीय जनतेत आजदेखील या अध्यात्मिक धारणा सर्वोत्कृष्ट प्रमाणात आहेत.

अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ

ते वेळी जयाकडे वास पाहे। तेउता मीचि तया एक आहे।।
अथवा निवांत जरी राहे। तऱ्ही मीचि तया।।

शब्द-दीक्षा व संकल्प-दीक्षा अशा आणखी दोन प्रकारच्या दीक्षा आहेत.
चार वैदिक महावाक्ये - प्रज्ञानं ब्रह्म (ऋग्वेद) अहं ब्रह्मास्मि। (यजुर्वेद) अयमात्मा ब्रह्म । (सामवेद) व सर्वं खलु इदं ब्रह्म। (अथर्ववेद) हे देखील शब्द - दीक्षेचेच प्रकार आहेत.
`स्फ्य' हा शब्द गुह्य कर्मकांडात एक गुप्तदीक्षेचे प्रतीक म्हणून उपयोजिला जातो. ही दीक्षा अत्यंत जटील पण महाप्रभावी आहे. या शब्दाचा वैदिक वाङ्मयात एक दोनदाच स्पष्ट उल्लेख आहे. मला याचे विधान माहित आहे व अनुभवही आहे.

लोकमान्य टिळक

(ऑगस्ट - ५६

राष्ट्राचे नेतृत्त्व नीतिनिष्ठ असलेच पाहिजे. नेता, व नीती हे दोन्ही शब्द `नी' या एकाच धातूपासून उत्पन्न झाले आहेत.
नीती नसलेला नेता म्हणजे दृष्टि नसलेला नेत्र होय. नेत्र म्हणजे नेणारे इंद्रिय.

भगतसिंगाचे पुण्यस्मरण

पश्यंती (२७)

(रोहिणी - एप्रिल - ६३)

भगतसिंगाचे पुण्यस्मरण
प्रवाचक - न्या. विनोद.

२३ मार्च १९३१, या दिवशी सूर्यास्तानंतर लाहोरच्या तुरूंगात, भारतीय क्रांतीकारकांचे अग्रणी सरदार भगतसिंग यांना फासावर चढविण्यांत आले.

श्री शिव चिंतन

श्री शिव चिंतन

ज्वलद्व्य घ्मतेजाय नम: शिवाय।
श्रीविष्णुरूपाय नराधिपाय।
महाराष्ट्र- धर्म- श्रुतीरूक-प्रणेत्रे:।
स्वातंत्र्य-मंत्र-प्रदात्रे नमोस्तु।।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml