You are hereमहर्षी विनोद

महर्षी विनोद


२२-४२ सिध्द

२२) श्रीभदी
२३) श्रीदंडनाथ
२४) श्रीदत्तात्रेय
२५) श्रीदारी
२६) श्रीमंथानभैरव
२७) श्रीसिध्दबोध
२८) श्रीकाणेरी
२९) श्रीपूज्यपाद
३०) श्रीनित्यनाथ
३१) श्रीनिरंजन
३२) श्रीकपाली
३३) श्रीबिंदुनाथ
३४) श्रीअलाम

सिद्धांची नावे

सिध्दांची नावे: संदर्भ: इ.स. १३७० पर्यंत केलेली सूची
१) श्रीआदिनाथ
२) श्रीअनादिनाथ
३) श्रीकालनाथ
४) श्रीअतिकालनाथ
५) श्रीकरालनाथ
६) श्रीविकरालनाथ
७) श्रीमहाकालनाथ
८) श्रीकालभैरवनाथ
९) श्रीबादुक
१०) श्रीभूतनाथ
११) श्रीवरिनाथ

महर्षींमध्ये होणारा शक्तींचा संचार

महर्षींमध्ये होणारा शक्तींचा संचार:

२८ जुलै

२८ जुलै
एकूण श्लोक: १

‘मी संतांचे लळिवाड।
संत माझें पुरविती कोड।
संतांवाचुनि भव अवघड।
कोणाचेनि न निवारे’।। ॥१॥

२६ जुलै

२६ जुलै
एकूण श्लोक: ४

‘विक्षेप’ हा स्थूलभुक्तत्त्वाचा स्वभाव।
यात निर्यात ‘सूक्ष्मभावा’चा प्रभाव।
संस्पर्शन हंसस्वाचा शुभ्रोद्भाव।
नियोग म्हणजे श्रीमत्स्वधा!।। ।।१।।

विक्षेपांत वर्तुळें चतुष्कोणतीं।

२२ जुलै

२२ जुलै
एकूण श्लोक: १०

पदर ओघळले मौक्तिकांचे।
अंबर उफराटले तारकांचें।
सरोवर सुगंधलें कमलिनींचें।
क्षीरलहरी शर्कराकारल्या! ।। ।।१।।

मत्स्यनेत्रांचा प्रसन्नोन्मेष।
नाथगुह्याचा सारस्वत आदेश।

१९ जुलै

१९ जुलै
एकूण श्लोक: ८

प्रत्यगनुभव हें स्वाराज्य।
ऐंद्रियभान हें घनिष्ठ आज्य।
साक्षित्वभू हें परवैराज्य।
त्रिदळ हें निजरूप साधना ।। ।।१।।

प्रत्यगनुभवी स्वानंद बुदबुदला।

१६ जुलै

१६ जुलै
एकूण श्लोक: ४

‘औट’ पीठ शिखरींचा हीरक।
भ्रमर गुंफेतल्या नीलबिंदूचा प्रकाशक।
पीतावृत्त वेंजलेंलें धवल मौक्तिक।
श्रीहाटींचें व्यापारद्रव्य हें ।। ।।१।।

स्थूलाचें माप औटमात्र।
सूक्ष्माचा व्याप अंगुष्ठगात्र।

१५ जुलै

१५ जुलै
एकूण श्लोक: ३

‘सिद्ध’ म्हणजे संवित् स्पर्शें ‘चेकाळला’ अवधूत।
पिउनी पवनबीज थैमानला उन्मत्त।
उफराट्या पाउलीं उधळीत श्रीराजपंथ।
चाले, उभवी धूलिमेघ! ।। ।। १।।

धूलिमेघांत त्या उमटलेली इंद्रधनु।

१४ जुलै

१४ जुलै
एकूण श्लोक: ८

अष्टादश हस्तनिक्षेपकृपाळ।
अष्टादश दृष्टिसंकेत स्नेहाळ।
अष्टादश वाक्वर्षाव वेल्हाळ।
ब्रह्ममुखें साक्षात् सिद्धले! ।। ।।१।।

नि. माउलिचें बीजपाद प्रतीक।
ज्ञानैश्वर्याचें महानैजस्व सन्मुख।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml