You are hereमहर्षी विनोद

महर्षी विनोद


१४ मे

१४ मे
एकूण श्लोक: ५

रात्रौ ०९.५२

समन्वयाची सम्यक् समीक्षा।
अनुग्रहीतांची वेधदीक्षा।
वागग्नीची ‘रं’ वर्णकक्षा।
संविद्भू ही अक्षरोत्तमा ।। ।।१।।

संविदवीणा ही धूत-आदेश ध्वानिनी।

१३ मे

१३ मे
एकूण श्लोक: ४

संध्याकाळी ०६.४०

श्वेताब्जाची विशुद्ध धवलिमा।
पीत तत्त्वाची प्रभास्वरा सुषमा।
श्याम सौंदर्याची ऊर्जस्वला अरूणी।
त्रिवृत्कृता ही श्रीसंविद्भूमी ।। ।।१।।

अधोर्ध्वविश्वांचा स्थाणुमंथा।

७ मे

७ मे
एकूण श्लोक: ७

परिशिष्ट प्रसादाची पूर्णाहुती।
वाग्भूयसीची सप्त् श्रीमुद्राकृती।
नि:स्वावस्थेची माध्यान्ह द्युति।
‘शं’ बीजात्मक ‘श्यामभू’ ही ।। ।।१।।

प्रकाश लेखांची मेघ माऊली।
दृक्श्रेणींची नेत्रबाहुली।

३ मे

३ मे:
एकूण श्लोक: १

मध्याह्न १२.३५

स्वस्ति श्यामे! स्वस्ति त्रिभंग ललिते!।
नियत प्रकाशे! स्वयंसिद्धे! अतिश्रुते!।
संख्याने! अवस्थाप्रतीके! परांज्योति संवित्ते।
स्वान्ने! स्वान्नादे! स्वाहाकार लक्ष्ये!।। ।।१।।

२६ एप्रिल

२६ एप्रिल:
एकूण श्लोक: १४

संध्याकाळी ०५.३०

आतां खेळणें रंगपंचमी।
अतीततेच्या निराकारधामीं।
येथ श्रीसत्ता सार्वभौमी।
अंतर्विश्वांत तुरीयोत्तरीच्या ।। ।।१।।

येथल्या श्रियाळ गर्भागारीं।

१७ एप्रिल

१७ एप्रिल:
एकूण श्लोक: ८

रात्रौ ०९.४५

परेंत प्रस्फुटलें जांभळे गुह्य।
अवस्थांचा अनुभवला अधिष्ठान प्रलय।
सहज कीं साधला सोज्ज्वळ संपराय।
गर्भागाराचें महाद्वार हें ।। ।।१।।

येथून श्यामशून्याचा वर्तुलविस्तार।

६ एप्रिल

६ एप्रिल:
एकूण श्लोक: ८

संध्याकाळी ०६.४०

मंत्र द्रष्टारांचें दर्शन शैल।
अतींद्रिय प्रत्यक्षांचें तीर पैल।
जेथ देहोSहं भावाचे पाश सैल।
सहजत: एव निराकारती ।। ।।१।।

पश्यंती ही त्रितीय श्रेणीं।

११ एप्रिल

११ एप्रिल:
एकूण श्लोक: ८

संध्याकाळी ०५.००

भावनिर्झराची मूलगंगोत्री।
‘मध्यमा’ नाम वागवस्थिति।
चौफाळल्या स्थूलार्धाची द्वितीयव्याहृति।
सांत अवस्थांचें कारणतत्त्व।। ।।१।।

हेतुहेतूंचीं उपकरणें।

९ एप्रिल

९ एप्रिल:
एकूण श्लोक: १०

सकाळी ११.११

ऋतं वाचं प्रपद्ये।
मनो यजु: प्रपद्ये।
साम: प्राणं प्रपद्ये।
नमस्वं नमस्वं नमस्वम्।। ।।१।।

चक्षु: श्रोत्रं प्रपद्ये।
वागोज: समौज:।
मयि प्राणा पानौ।
नम आथर्वणाय ।। ।।२।।

सकाळी ११.४५

७ एप्रिल

७ एप्रिल:
एकूण श्लोक: १३

तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदेमान: ।।
तदाशांS सो यजमानो हविर्भि:।
अहेSमानो वरुणेह बोध्युरुं शसमान
आय प्रमोषी: ।।

रात्रौ ०९.४५

आम्ही प्रार्थितों परावियांचीं सुखें।
आशीर्मात्र उद्गार आमुच्या मुखें।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml