You are hereमहर्षी विनोद

महर्षी विनोद


५ मार्च

५ मार्च:
एकूण श्लोक: ९

सकाळी ०८.५६

विक्षेप, कला, आवृति।
राग, कालतत्त्व, नियति।
षट्-कंचुक हे षड्विलाससंपत्ति।
प्रथमांबेचें कोशागार ।। ।।१।।

‘विक्षेप’ शक्त्या अनुभूतिवैविध्य।
रसग्राह जो विषयतासिद्ध।

२३ मार्च

२३ मार्च:
एकूण श्लोक: ७

‘परिघ’ म्हणजे वृत्त्यनुवृत्तीची गुंफण।
जीव कलिकेवरि आशीर्बिंदूंचें शिंपण।
वेधदीक्षितांचे अंत:संवित् स्फुरण।
चक्राकार कुलौघ हा! ।।१।।

सहस्त्रारीं स्फूर्तलेला वोहळ।

२५ मार्च

२५ मार्च:
एकूण श्लोक: ४

संध्याकाळी ०८.२७

उसळले प्रलयाग्नीचे डोंब।
उन्मूळले मूलप्रकृतिचे कोंब।
प्रारंभली झंझावातांची झोंब।
विश्वकेंद्र स्थानभ्रष्टलें ।। ।।१।।

जीवाणूंचा उत्स्फूर्तला कोलाहल।
अचानक उरफाटला खगोल।

संभाषण

यवं ाशर्रीीीश नो = षिी र्ीी अंध अन्न
अन् धस् ---- ची धारणा होते.
परि = समंतात्
मात्रेमात्रेने आमच्या चतुर्देहावर
(द्वितीया वि. चार वेळा वापरतात.) चतुर्देहावर परिणाम
‘यात्रा’ = अय् अत्र = इकडे या-

ॐ नम:शिवाय।

ॐ नम:शिवाय।

ऑगस्ट १९६४

शिव, सदा-शिव, शंकर हे दैवत परम मांगल्य, सौभाग्य व सच्चिदानंदत्व दर्शविते. सत्+ चित्+ आनंद यांची ज्योती, परब्रह्माचे तेज दर्शविणारे चिन्ह किंवा प्रतीक, असा शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग या शब्दाचा अर्थ आहे.

अनुभवामृत दीपिका

पुस्तकाचे नाव: अनुभवामृतदीपिका
लेखक: श्री. प्र.स.सुबंध
प्रस्तावना: अनुभवामृताची सजीव मूर्ती, प्रात:स्मरणीय व नित्य दर्शनीय श्री जगद्गुरू न्यायरत्न डॉ.धुं.गो. विनोद, एम्.ए., पी.एच्.डी, दर्शनालंकार यांचा कृपाशीर्वाद

-१-

Essence Of Indian Philosophy

Name of the book: Essence Of Indian Philosophy
Author: L. G. Bapat
Forward: Maharshi Vinod

I only recently got acquainted with Mr. Laxman Ganesh Bapat, I had read his two books before I personally met him. Hence I am connected in thought with him for the last several years.
Shri Swami Maharaj of Akalkot was wonderful Divine personality in the century. He had helped the war of Independence of 1857 with heart felt inter in an extraordinary manner by giving actual aid in money.

माधव निदान


उपन्यास

आपल्या आर्यवैद्यकाचे दिव्य व भव्य स्वरूप अवगत नसल्यामुळे आज त्याचा आपण ‘उद्धार’ केला पाहिजे अशी भूमिका स्वीकारली जाते.
या क्षणापर्यंत आयुर्वेदाची राजतरंगिणी अव्याहतपणे स्वत:च्या चिरंतन शक्तीने समृद्ध होत राहिली आहे.
एखाद्या कालखंडात काही मानवांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले तरी ती केव्हाही नष्ट होणार नाही.
आयुर्वेदश्रुति ही एक स्वयंप्रभ ज्योति आहे. तिचे अन्तसत्य अत्यंत प्रभविष्णु आहे. कालाची कराल दष्ट्रा आयुर्वेदविद्येला केव्हाही स्पर्श करू शकणार नाही.

आनंदसागर

आवडीची वस्तु मिळाली की आनंद होतो.

आनंद हे प्रियत्वाचे प्रतीक आहे.

बृहदारण्यक उपनिषदात श्रीयाज्ञवल्क्य म्हणतात त्याप्रमाणे, प्रियत्व हे आत्मतत्त्वावर अधिष्ठित आहे.

आनंदाचा उद्भव आपलेपणात, आत्मीयतेत, अर्थात आत्मतत्त्वांत होतो.

वृत्तिप्रभाकर

पुस्तकाचे नाव: वृत्तिप्रभाकरप्रवेशिका
लेखक: श्री.प्र.स.सुबंध
(मूळ पुस्तक: वृत्तिप्रभाकर; लेखक: साधु श्री निश्चलदासजी)
प्रस्तावना: प्रो. धुं.गो.विनोद, एम्.ए. न्यायरत्न

-१-

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml