You are hereमहर्षी विनोद

महर्षी विनोद


२८ फ़ेब्रुवारी

२८ फेब्रुवारी:
एकूण श्लोक: ८

दुपारी ०१.४९ ते ०३.०५

सलिल सांडता पाउकेवरी।
तेजो बिंब संस्पष्टता पीतांबरी।
समाधि सौख्य समृद्धता अंतरीं।
वेध दिक्षा प्रगटली ।। ।।१।।

अश्रु साकारले आनंदोत्थित।

१८ फेब्रुवारी

१८ फेब्रुवारी
एकूण श्लोक: ११

सकाळी १०.१५

मरकतमरवरीं तत्त्वदेहले प्रतिमादेव ।
माणिक कमलीं प्रकटले श्रीब्रह्मदेव।
मौक्तिकभुवनीं विराजले प्रभवैष्णव।
नीलगर्भीं श्रीनीलकंठ ।। ।।१।।

मरकतीं ज्ञा. नि. गै. संस्थिती।

१७ फेब्रुवारी

१७ फेब्रुवारी
एकूण श्लोक: ४

सकाळी १०.१५

मरकतभू ही स्वयं-आद्या।
माणिकभू ही सूक्ष्मा स्वयमापाद्या।
मौक्तिकभू श्रीसंवित्संवेद्या।
नील-भू स्वायंभुवा श्री! ।। ।।१।।

परामूर्ति मरकत स्थंडिलीं।

११ फेब्रुवारी

११ फेब्रुवारी:
एकूण श्लोक: १५

संध्याकाळी ०६.१२

समुद्र कीं श्रीमौक्तिक जलांचा।
सूर्य कीं सु-वर्ण बीज तेजांचा।
प्राकार वा कुशलित - कारणेष्टिकांचा।
नादरूपला तेजोगोल ।। ।।१।।

विनियोग हें बीजगर्भाधान।

६ फेब्रूवारी

६ फेब्रुवारी:
एकूण श्लोक: ३

दुपारी ०३.००

तेजोमूर्तीस न माझ्या सावली।
गर्भवासास वा नलगे माउली।
‘गुरूश्री’ विराजली निराकार पाउलीं।
निर्नादश्रुति संविदाकारली! ।। ।।१।।

श्यामसागरींचे संवित्-तुषार।

५ फेब्रुवारी

५ फेब्रुवारी:
एकूण श्लोक: ८

संध्याकाळी ०८.५६

ईशानी श्रीस्वरूपसंवित् जान्हवी।
सूक्ष्मतन्वी बीजोत्तसां प्रभवैष्णवी।
शून्यभास्वरा आगमस्वा ललिताभैरवी।
नवविद्या ही श्रीप्रपंचसारा ।।१।।

बीजविद्येचा हा महानिकाय।

श्लोक ११ ते २५

रात्रौ ०९.२०

‘प्रेम’ म्हणजे निर्देह ऐक्याची सूत्र वृत्ती।
‘प्रेम’ म्हणजे मूलगंगोत्रीची धारावाही स्मृती।
‘प्रेम’ म्हणजे चिति चंद्रिकेची रती।
श्याम मेघाशीं महाजीवनाच्या ।। ।।११।।

रात्रौ ०९.२८

श्लोक १ ते १०

संध्याकाळी ०८.३०

वेद, वैष्णव शैव।
आचार त्रयांत या व्यक्ते पशुभाव।।
भाव दक्षिण वामांत वीरभाव।
सिद्धांत कौलीं दिव्यता ।। ।।१।।

वेद म्हणजे अपवित्राचे पवित्रीकरण।
सप्त् वाचांचें संशोधन।
अवस्थात्रयांचे सुसूत्रीकरण।

२९ नोव्हेंबर

२९ नोव्हेंबर:
एकूण श्लोक: २५

२३ डिसेंबर

२३ डिसेंबर:
एकूण श्लोक: ६

रात्रौ १०.०८

कौल म्हणजे पुनर्बीजनिक्षेप।
विश्वक् स्थितीचा व्यवस्थित संक्षेप।
अंत:स्वमौक्तिकांचा निरवस्थ उत्क्षेप।
वैनायक्य हें अष्टामोत्तम ।। ।।१।।

रात्रौ १०.१३

मूलकुळिंचा आशीर्वच सेक।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml