You are hereमहर्षी विनोद

महर्षी विनोद


२८ जुलै

२८ जुलै:
एकूण श्लोक: १२

सकाळी १०.४७

परिमाणविशेषा: मात्रा:।।१।।
मानानि दर्शन केंद्र निर्णितानि।।२।।
दर्शनं तु कर्माशय स्वरूपितम्।।३।।
कर्माशय: तु संस्कार निर्विशिष्ट:।।४।।
संस्कारा: वासना पार्थक्यात!।।५।।

२ जुलै

२ जुलै:
एकूण श्लोक: ०९

दुपारी ०२.०५

स्वस्ति! स्वस्ति!नरनारायणशरण्ये!
स्वस्ति! वैराजश्रिये वसुवरेण्ये
वियदविलासिनि वंद्ये वदान्ये
स्वस्ति! अलखे!! ॥१॥

दुपारी ०२.४७

मरकतांचे मणिपीठसंस्थापिले
ज्वलज्जीवनांत महदादेश आलेखले
अलक्ष्यगायत्रीनें मानव्य आज्ञापिलें
व्यासकुटिरकौतुक हें ॥२॥ दुपारी ०३.००

निष्कायांत निर्झरलेल्या स्फूर्ती
द्रष्टारांनी डोळविलेल्या श्रुती
तुरीयेत निरवस्थलेल्या अवधूतचिती
अलक्ष्यभानात अनुभवाव्या! ॥३॥

अलख-नंदेचा अखंडधाराप्रपात
शून्यसंवित्तीचा सहस्रालेला माध्यान्हझोत
सामछंदांचें समाधलेंलें उद्गीथ
नवविद्या उदयाचलस्था ॥४॥

श्लोक २१ ते २५

शबलाध्यासीं सन्मुखे व्यतिरेकशास्त्र।
वस्तुवस्तूचें विज्ञान विपर्यस्त।
मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठ।
विपर्ययरूप शबलाध्यास ।। ।।२१।।

इंद्रिय ग्रामांत आत्मतत्त्व व्यक्ति।
पंचक्लिष्ट वृत्तींत सुस्वरूपावस्थिति।

श्लोक ११ ते २०

मानव्यात अनुभविणें देवत्व।
घनवटल्या मूर्तींत अवकाशतत्त्व।
स्थाणु देशीं व्यक्तणें प्रेरकत्व।
आरोप क्रिया ही ।। ।।११।।

लतेवरीं शिंपडणें तुषार।
मौक्ति कास वेजणें आरपार।
हिरकणीसी कोपविणारे परिप्रहार।

श्लोक १ ते १०

सकाळी ०९.५०

अल्पांत ‘भूमा’ चे दर्शन।
परमाणूंत गिरनार संस्थापन।
नेत्र बिंबी आदित्य बिंबाचें उद्गयन।
‘संपत् प्रयोग’ या नाम ।। ।।१।।

व्यष्टितत्त्वींच समष्टितेची संभावना।
स्थूल देशीं महाकारणाची प्रतिष्ठापना।

श्लोक ३१ ते ३८

हळूंच ढकलू भोपळा त्यांच्या स्कंधीचा।
हळूंच मोकलू बंध त्यांच्या अहंमन्यतेचा।
हळूंच पोकळू शिलास्तंभ जड संस्कारांचा।
हळूवार प्रक्रिया ही ।। ।।३१।।

आमुची शास्त्रें पाणीदार।
आमुच्या क्रिया सोपस्कार।

श्लोक २१ ते ३०

मृत्तिकेचे ते झिरपणारे घट।
शब्दामागचे पालवणारे ओठ।
ब्रम्हजीवनाचे जणुं षोडशकाठ।
षोडश शक्ति त्या! ।। ।।२१।।

यात्रिकास दावा तुमच्या फाटल्या कथा।
तुमच्या आंतरीच्या यथार्थ व्यथा।
एकंकारा अनुभवीचा निर्गाठला - गुंता।

श्लोक ११ ते २०

मध्याह्नी १२.२०

संविदुदयाचा प्रथम प्रभात।
प्रकट कीं चिद्भान अनवस्थ।
गंगोत्रलेला श्रीनवनवपंथ।
नमोsस्तुते! ब्रह्मणस्पते! ।। ।।११।।

ध्वनिक्षेपकांनो! श्रीसौभाग्य तुम्हां।
मालाकारांनों! सुगंध आम्हां।

श्लोक १ ते १०

सकाळी ११.२२

आत्म विशुवांत प्रथमस्पंद।
एकूनवीस कोनीं तयाचे पडसाद।
तत्त्व विशुवांत अंतिम निनाद।
प्रबोधन -रीत ही! ।। ।।१।।

दश प्रथमाक्षरें ही जीव कोटी।
अधिष्ठानलीं एकादश ‘ऍ’ पृष्ठीं।
समवायें माझी तेजो वृष्टी।

श्लोक १ ते १०

संध्याकाळी ०६.००

भाव स्फुरत्तेची आंतर निर्झरिणी।
निरस्तली शब्द मेघावरणीं।
नि:श्वासिति जीवभानें कोंदटल्या व्योम्नीं।
कुंद, धुंद वातावरण! ।। ।।१।।

मिटल्या डोळयांत निक्षेपूं तेज।
थबकल्या वृत्तीं जन्मवूं परिव्राज।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml