You are hereDeep Meditative state

Deep Meditative state


श्लोक २१ ते २७

आमुच्याशीं करणें अंगलट।
जणुं कीं अनुभविणें अंगारभेट।
आमुचा मुक्काम स्मशान पेठ।
आमुचा वास्तु शून्याकार!।। ।।२१।।

माझ्या अतिथीस इंद्रपद सदैव।
माझ्या आश्रितांस तेजोविश्ववैभव।
माझ्या सेवकास सिंहासनीं ठाव!।

नाथांच्या ग्रंथरचना

नाथांच्या ग्रंथरचना:

श्रीमत्स्येंद्रनाथ लिखित:
१) कौलज्ञान निर्णय
२) अकुल वीर तंत्र भाग १ व २
३) कुलानंद और ज्ञानकारिका

श्रीगोरक्षनाथ लिखित:
१) अमनस्क
२) अमरीघ प्रबोध
३) अनरीघ शासनम
४) गोरक्षपध्दती
५) गोरक्ष संहिता

मठ स्थापण्यामागील हेतू

मठ स्थापण्यामागील हेतू:

१) हठयोगसाधनेची जोपासना व्हावी
२) परमार्थ सर्वांसाठी खुला व्हावा- अद्वैत तत्वज्ञानाची वैश्विक व्याप्ती सर्वांना कळावी
३) खरा योग व ज्ञान यांचा समन्वय घातला जावा

८५ ते ९६ सिध्द

८५) श्रीसूर्यनाथ
८६) श्रीसंतोषनाथ
८७) श्रीचौरंगीनाथ
८८) श्रीमेनुरा
८९) श्रीभीम
९०) श्रीरेवानाथ
९१) श्रीनिवृत्तीनाथ
९२) श्रीगहिनीनाथ
९३) श्रीचोरंग
९४) श्रीतारक
९५) श्रीमेखलांपा
९६) श्रीचुणकरनाथ

६४ ते ८४ सिध्द

६४) श्रीभानुकी
६५) श्रीनारदेव
६६) श्रीखंड
६७) श्रीनाथनाथ
६८) श्रीसंतोष
६९) श्रीनीमनाथ
७०) श्रीज्ञाननाथ
७१) श्रीकन्हडी
७२) श्रीभर्तृहरी
७३) श्रीअजपानाथ
७४) श्रीमाणिकनाथ
७५) श्रीचामरी
७६) श्रीकनखळ
७७) श्रीधोबी
७८) श्रीअचित

४३-६३ सिध्द

४३) श्रीमलयार्जुन
४४) श्रीनागार्जुन
४५) श्रीदेंढस
४६) श्रीजडभरभ
४७) श्रीखंडकापालिक
४८) श्रीमणिभद्र (योगिनी)
४९) श्रीसत्यनाथ
५०) श्रीजालंधरनाथ
५१) श्रीमत्स्येंद्रनाथ
५२) श्रीगोरक्षनाथ
५३) श्रीशबरनाथ
५४) श्रीसबर

२२-४२ सिध्द

२२) श्रीभदी
२३) श्रीदंडनाथ
२४) श्रीदत्तात्रेय
२५) श्रीदारी
२६) श्रीमंथानभैरव
२७) श्रीसिध्दबोध
२८) श्रीकाणेरी
२९) श्रीपूज्यपाद
३०) श्रीनित्यनाथ
३१) श्रीनिरंजन
३२) श्रीकपाली
३३) श्रीबिंदुनाथ
३४) श्रीअलाम

सिद्धांची नावे

सिध्दांची नावे: संदर्भ: इ.स. १३७० पर्यंत केलेली सूची
१) श्रीआदिनाथ
२) श्रीअनादिनाथ
३) श्रीकालनाथ
४) श्रीअतिकालनाथ
५) श्रीकरालनाथ
६) श्रीविकरालनाथ
७) श्रीमहाकालनाथ
८) श्रीकालभैरवनाथ
९) श्रीबादुक
१०) श्रीभूतनाथ
११) श्रीवरिनाथ

महर्षींमध्ये होणारा शक्तींचा संचार

महर्षींमध्ये होणारा शक्तींचा संचार:

२८ जुलै

२८ जुलै
एकूण श्लोक: १

‘मी संतांचे लळिवाड।
संत माझें पुरविती कोड।
संतांवाचुनि भव अवघड।
कोणाचेनि न निवारे’।। ॥१॥

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml