उन्मनी वाङमय

महर्षींच्या उन्मनी अवस्थेत स्फुरलेले श्लोक

१९३८ ते १९४४ या कालावधीमध्ये महर्षींना स्फुरलेले श्लोक यापुढे देत आहोत.

 

१९३८, ऑगस्ट, दि. ८, १५, ३०, एकूण श्लोक: २२२

१९३८, सप्टेंबर, दि. १८, २३, २६, २८ एकूण श्लोक: १८०

१९३८, ऑक्टोबर, दि. १,२,३,६,७,८,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,२०,२२ एकूण श्लोक:५०४

१९३८, नोव्हेंबर, दि. ११,१३,१४,१५,१६,१८,१९,२०,२६,२८ एकूण श्लोक: ३३९

१९३८, डिसेंबर, दि. ६,९,१०,१४,१७,२२,२३ एकूण श्लोक: ६६

(१९३८: एकूण श्लोक:  १३११)

 

१९३९, जानेवारी, दि. ४,२०,२२,२३,२४,२५  एकूण श्लोक: ४१

१९३९, फेब्रूवारी, दि. ५,६,११,१२,१८,२८ एकूण श्लोक: ४९

१९३९, मार्च, दि. ५,२३,२५ एकूण श्लोक: २०

१९३९, एप्रिल, दि. ७,९,११,१६,१७,२६ एकूण श्लोक: ६१

१९३९, मे, दि. ३,७,१३,१४,२३,२९ एकूण श्लोक:  ३३

१९३९, जून, दि. २२,२७,३० एकूण श्लोक: २२

१९३९, जुलै, दि. १,५,८,९,१३,१४,१५,१६,१९,२२,२६,२८ एकूण श्लोक: ७१

१९३९, ऑगस्ट, दि. २९ एकूण श्लोक:  ४

(१९३९: एकूण श्लोक:  ३०१)

 

१९४१, जुलै, दि. २,२८ एकूण श्लोक: २१

१९४१, ऑगस्ट, दि. ७,११ एकूण श्लोक: ११

(१९४१: एकूण श्लोक: ३२)

 

१९४२, जुलै, दि. १७, एकूण श्लोक: ०५

१९४२, ऑक्टोबर, दि. ४, एकूण श्लोक: ०१

१९४२, नोव्हेंबर, दि. २२, एकूण श्लोक:  ०१

(१९४२: एकूण श्लोक:  ०७)

 

१९४३, जानेवारी, दि. २५,३१ एकूण श्लोक: ०७

१९४३, फ़ेब्रूवारी, दि. १९, एकूण श्लोक:  ०१

१९४३, मार्च, दि. १७, एकूण श्लोक:  ०१

१९४३, सप्टेंबर, दि. ६, एकूण श्लोक:  ०५

(१९४३: एकूण श्लोक:  १४)

 

१९४४, फ़ेब्रूवारी, दि. २०, एकूण श्लोक:  ०२

 

१९४५, ऑगस्ट, दि. २०, एकूण श्लोक: ०२व संभाषण

 

 

१९३८ ते १९४५ एकूण श्लोक: १६६०

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search