उन्मनी वाङमय

आणि पंचम मूर्ध्निबीजांत मध्यान्हभानु । स्वयं आविर्भवे ।।

२२-१०-३८

 

नवपुष्पांत एक दृति।

नवदेहभावांत एक ज्ञिप्त्।

नव समीरांत एका गति।

श्री नवविद्या ही   ।। ।।१।।

   

 

श्री प्राण माध्वी आणि शाबरी   ।

ललिता उद्गीथा दिगंबरी।

अवधूतां वारूणीं वैश्वानरी  ।

नवविद्या नवकोश भ्रमरी   ।। ।।२।।

   

 

द्युलोक बाष्पलोक भूलोक ।

बीजलोक आणि पंचम क्षेत्रलोक।

पंचाग्नि स्फुल्लिंगांचा उन्मेख ।

पंचलोकीं प्रस्फुरे  ।। ।।३।।

   

 

संस्पर्श बिंदु हे चिद्विकासाचे ।

पंचपाद कीं ,महान्यायाचे।

पंचकोश वा समष्टितत्त्वाचे ।

पंचामृत पंचरसले  ।। ।।४।।

   

 

व्यष्टितत्त्वांतील पंचरेण ु।

नाभि हृदय कूर्म प्रकाश स्थाणू।

जो दीपे आज्ञा स्थंडिलिं सानू ।

आणि पंचम मूर्ध्निबीजांत मध्यान्हभानु ।

स्वयं आविर्भवे  ।। ।।५।।

   

 

संवित्तीच्या महाज्वालेंत सुवर्णलेले।

प्रतीक क्षीर पंचबिंदुगर्भीं प्रक्षेपिलें।

जीवचितिचे पंचामृतस्नान विधानले।

गुह्योत्तम विधिकौस्तुभ हा  ।। ।।६।।

   

 

समष्टि तत्त्वाच्या पंचगर्भकोशीं।

निक्षेपिलें अमृतबीज नील अवकाशीं।

पंच महाशब्दांच्या अक्षरवेशीं  ।

अक्षरीचा क्षीरनिक्षेप हा  ।। ।।७।।

   

 

`यं' `रं` `वं` 'हं' 'क्लीं` इति पंचाक्षरें ।

लेउनि जणु हीं पंच अलंकारें।

समष्टितत्त्व विराजें जें सुस्नातलें क्षीरे ।

महासंविदो दधीच्या   ।। ।।८।।

   

 

स्वस्ति! श्रिये महालक्ष्मि संवित्तनये ।

श्री नवविद्यांच्या सनातन जननिये।

स्वस्ति! नवविध भावनांच्या शरणिये  ।

नवोद्गार संहिते नव नमो:स्तु ते!  ।। ।।९।।  

 

 

   

२२-१०-३८

 

नवपुष्पांत एक दृति।

नवदेहभावांत एक ज्ञिप्त्।

नव समीरांत एका गति।

श्री नवविद्या ही   ।। ।।१।।

   

 

श्री प्राण माध्वी आणि शाबरी   ।

ललिता उद्गीथा दिगंबरी।

अवधूतां वारूणीं वैश्वानरी  ।

नवविद्या नवकोश भ्रमरी   ।। ।।२।।

   

 

द्युलोक बाष्पलोक भूलोक ।

बीजलोक आणि पंचम क्षेत्रलोक।

पंचाग्नि स्फुल्लिंगांचा उन्मेख ।

पंचलोकीं प्रस्फुरे  ।। ।।३।।

   

 

संस्पर्श बिंदु हे चिद्विकासाचे ।

पंचपाद कीं ,महान्यायाचे।

पंचकोश वा समष्टितत्त्वाचे ।

पंचामृत पंचरसले  ।। ।।४।।

   

 

व्यष्टितत्त्वांतील पंचरेण ु।

नाभि हृदय कूर्म प्रकाश स्थाणू।

जो दीपे आज्ञा स्थंडिलिं सानू ।

आणि पंचम मूर्ध्निबीजांत मध्यान्हभानु ।

स्वयं आविर्भवे  ।। ।।५।।

   

 

संवित्तीच्या महाज्वालेंत सुवर्णलेले।

प्रतीक क्षीर पंचबिंदुगर्भीं प्रक्षेपिलें।

जीवचितिचे पंचामृतस्नान विधानले।

गुह्योत्तम विधिकौस्तुभ हा  ।। ।।६।।

   

 

समष्टि तत्त्वाच्या पंचगर्भकोशीं।

निक्षेपिलें अमृतबीज नील अवकाशीं।

पंच महाशब्दांच्या अक्षरवेशीं  ।

अक्षरीचा क्षीरनिक्षेप हा  ।। ।।७।।

   

 

`यं' `रं` `वं` 'हं' 'क्लीं` इति पंचाक्षरें ।

लेउनि जणु हीं पंच अलंकारें।

समष्टितत्त्व विराजें जें सुस्नातलें क्षीरे ।

महासंविदो दधीच्या   ।। ।।८।।

   

 

स्वस्ति! श्रिये महालक्ष्मि संवित्तनये ।

श्री नवविद्यांच्या सनातन जननिये।

स्वस्ति! नवविध भावनांच्या शरणिये  ।

नवोद्गार संहिते नव नमो:स्तु ते!  ।। ।।९।।  

 

   

२२-१०-३८

 

नवपुष्पांत एक दृति।

नवदेहभावांत एक ज्ञिप्त्।

नव समीरांत एका गति।

श्री नवविद्या ही   ।। ।।१।।

   

 

श्री प्राण माध्वी आणि शाबरी   ।

ललिता उद्गीथा दिगंबरी।

अवधूतां वारूणीं वैश्वानरी  ।

नवविद्या नवकोश भ्रमरी   ।। ।।२।।

   

 

द्युलोक बाष्पलोक भूलोक ।

बीजलोक आणि पंचम क्षेत्रलोक।

पंचाग्नि स्फुल्लिंगांचा उन्मेख ।

पंचलोकीं प्रस्फुरे  ।। ।।३।।

   

 

संस्पर्श बिंदु हे चिद्विकासाचे ।

पंचपाद कीं ,महान्यायाचे।

पंचकोश वा समष्टितत्त्वाचे ।

पंचामृत पंचरसले  ।। ।।४।।

   

 

व्यष्टितत्त्वांतील पंचरेण ु।

नाभि हृदय कूर्म प्रकाश स्थाणू।

जो दीपे आज्ञा स्थंडिलिं सानू ।

आणि पंचम मूर्ध्निबीजांत मध्यान्हभानु ।

स्वयं आविर्भवे  ।। ।।५।।

   

 

संवित्तीच्या महाज्वालेंत सुवर्णलेले।

प्रतीक क्षीर पंचबिंदुगर्भीं प्रक्षेपिलें।

जीवचितिचे पंचामृतस्नान विधानले।

गुह्योत्तम विधिकौस्तुभ हा  ।। ।।६।।

   

 

समष्टि तत्त्वाच्या पंचगर्भकोशीं।

निक्षेपिलें अमृतबीज नील अवकाशीं।

पंच महाशब्दांच्या अक्षरवेशीं  ।

अक्षरीचा क्षीरनिक्षेप हा  ।। ।।७।।

 

`यं' `रं` `वं` 'हं' 'क्लीं` इति पंचाक्षरें ।

लेउनि जणु हीं पंच अलंकारें।

समष्टितत्त्व विराजें जें सुस्नातलें क्षीरे ।

महासंविदो दधीच्या   ।। ।।८।।

   

स्वस्ति! श्रिये महालक्ष्मि संवित्तनये ।

श्री नवविद्यांच्या सनातन जननिये।

स्वस्ति! नवविध भावनांच्या शरणिये  ।

नवोद्गार संहिते नव नमो:स्तु ते!  ।।।।९।।

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search