उन्मनी वाङमय

श्यामसुंदर अवकाशलिंग हें!!!।।

३-५-३९ ते ७-५-३९ 

 

स्वस्ति श्यामे! स्वस्ति त्रिभंग ललिते!।

नियत प्रकाशे! स्वयंसिद्धे! अतिश्रुते!।

संख्याने! अवस्थाप्रतीके! परांज्योति संवित्ते।

स्वान्ने! स्वान्नादे! स्वाहाकार लक्ष्ये!।। ।।१।।    

 

परिशिष्ट प्रसादाची पूर्णाहुती।

वाग्भूयसीची सप्त् श्रीमुद्राकृती।

नि:स्वावस्थेची माध्यान्ह द्युति।

`शं' बीजात्मक `श्यामभू' ही  ।। ।।२।।    

 

प्रकाश लेखांची मेघ माऊली।

दृक्श्रेणींची नेत्रबाहुली।

सहस्त्रगंधांची निराकार पाकळी।

अंतिमोत्तम ही श्यामभू!   ।।      ।।३।।    

 

निष्केंद्र येथलें महावर्तुल।

निष्कंठ येथलें महाभाल।

निष्पाऊकी ही सप्त्मपदीं चाल।

शुक्ल - कृष्ण संगमभू! ।।          ।।४।।    

 

शुक्लकृष्णांत संहितलेला यजुर्वेद।

म.गो. विद्येंत व्यक्तलेला आदिनाथ।

वाग्बीज योगासनांचा मूलबंद। 

श्यामभू ही स्वाधिष्ठाना  ।।              ।।५।।    

 

स्थितिगतीची मूलाधार अवस्था।

जनि-मृतीची स्वभाव सहजव्यवस्था।

स्थल - काल निष्ठांची स्वरूपसंस्था।

निवृत्तरूप हें ज्ञानसंवित्तीचें!  ।।          ।।६।।    

 

सप्त्मेंत या सप्तिंसधू आटलें।

श्याम बिंदूंत या सप्त्लोक मावळले।

`शं' बीजांत श्रीसर्प्त्षी अंतर्धानले।

सप्त्मी ही सप्त्म्यंता ।।            ।।७।।    

 

षड्वाग्बीजें मूळलीं, अन् सफळलीं।

षड्गुणैश्वर्येंा मोहोरलीं अन् संमेळलीं।

श्रीषट्चक्रें स्फुरणलीं अन् सहस्त्रारलीं।

श्यामसुंदर अवकाशलिंग हें!!!।।          ।।८।।    

 

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search