अभंग

सदां दृष्टीपुढे उच्च ध्येय येतें। वासना वैरिणी टाकिते झांकुनी।

कशाला पूजावे सत्य हे कळलेले।

ध्येय लाधलेले नको मला ॥

अज्ञेय सत्याचा - अप्राप्य प्रेमाचा।

अश्राव्य गीताचा - भुकेला मी॥२०॥

 

देव मागे दान माझ्याच श्रद्धेचे।

आणि मीं ज्ञानाचे - तयाजवळी॥

जरी श्रद्धा मला ठेवताना येती।

वेदना संपती तत्क्षणीच॥

परी माझी बुद्धि सर्वदा अश्रद्धा।

तर्क माझा अंध - भावनांचा॥२१॥

 

भाव आणि गीति हेतु आणि नीति।

देव आणि भक्ति एकरूप॥

नेत्र आणि शोभा - प्रीति आणि प्रेमी।

स्फूर्ति आणि हा मीं - एकरुप॥२२॥

 

असे दु:खावेग सारखे येउनी।

चित्त झाले सखे शक्तिहीन ॥२३॥ (थिजे रोम रोम निराशेने)

 

मळयांत विश्वाच्या वाढली लता ही।

आंसवे सांडली वरी माझीं॥

पांच वर्षांनी ती लागली फुलाया।

मजसवे डुलाया - प्रेमगंधे॥२४॥

 

चित्त होते दु:खी जागृत स्थितींत।

कल्पना सृष्टित - रंगलेले॥

तुझें माझें ऐक्य स्वैर अनुकभावीत। (असावे)

स्वप्नस्थ सर्व काळ॥२५॥ (असे मीं स्वप्नस्थ सर्व काळ)

 

अनन्ततेशी - गीत मीं गातांच तुझ्या ओठी हसे।

यामुळे येतसे अनंतत॥

क्षुद्र माझे हृदय उच्च्भाव त्यांत।

कसे जन्मतात कोण जाणें॥

जीव कासावीस तुझ्यासाठी होई।

सहज येई गीत नाद॥

आत्मैक्य नसते - तुझे माझें जरी।

कोठले अंतरीं काव्य माझ्या॥२६॥

 

सदां दृष्टीपुढे उच्च ध्येय येतें।

पुन्हा आडविते - कुणीतरी॥

वासना वैरिणी टाकिते झांकुनी।

तेज जें चमकते अंतरांत॥२७॥

 

सौख्य सृष्टि दिसे इच्छेच्या डोळयांस।

आनंदाची वृष्टि अपेक्षेला॥

अपेक्षा ही माझी निरिच्छ असण्याची।

सापेक्ष नसण्याची - एक इच्छा॥।

मला सौख्य कुठले-कोठले आनंद।

आत्मतत्व भुललें शून्य भावी॥२८॥ (चित्त हे गोठले निराशेने)

 

असंभाव्यतेचे भोवती वर्तुळ।

कुठें न पाऊल टाकवे हे॥

सर्वदा आशा ह्या अशा ठेचाळती।

कां मनी जन्मती निरर्थक॥२९॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search