अभंग

मोजणारे थकले मोजुनी मोजुनी, कितीदां जन्मुनी पाहिले मी।।

अनिवार्य इच्छा जी जी येते मनीं ।

तियेला वर्तनी बिंबवावी ॥

अज्ञेय सत्याचा अदृष्ट जो किरण ।

तोच इच्छाजनन करी आंत ॥

इच्छा आणि ज्ञान वन्द्य तीं दोन्हींही ।

सिद्ध त्यांत होई व्यष्टितत्त्व ॥८१॥

 

(निकट?) लगत जें भासलें तेंच झाले दूर ।

अवर्षणी पूर पावसाचा ॥

काळिमाच झाली दीप्ती एकाएकीं ।

अदृश्ये विलोकीं नेत्र आज ॥

विश्व झाले इवले जणूं गळला आंसू ।

असें येतां हंसूं मला आज ॥८२॥

 

शब्द हे सत्याला सौन्दर्य प्रेमाला ।

व्यक्तित्व देवाला नसेना का ॥

हेतुसिद्धीसाठी जयांचें अस्तित्व ।

तयांनी न तत्त्व बद्ध होई ॥

सान्ततेच्या साठीं व्यक्तित्व बन्धन ।

वरितां तें, सत्य न अनन्ततेचें ॥८३॥

 

सारीं ही अस्तित्वें असतात बापुडीं ।

कुणासाठीं खडी कोण जाणे ॥

एकमेकांचा त्यां लागतो आधार ।

असा हा विस्तार किती भव्य ॥

व्हावयाचे काय आपुले शेवटी ।

ही न शंका पोटी कुणाच्याही ॥८४॥

 

विकाराचा वास चित्तांत असतांना ।

सत्याच्या दर्शना कसा घेऊ? ॥

खळबळाट चाले जलाच्या या पृष्ठीं ।

पाहू कैशी दृष्टि चन्द्रबिंब ॥८५॥

 

तूंच केलास ना असा माझा घात ।

तुला दैवे हात कसा द्यावा ॥

नभास भूमीस नगास, सरितेस ।

विलोकीत बैस सर्व काव ॥

परी मजला जेव्हां पाहशील प्रेमानें ।

तेव्हांच ती नयनें तोषतील ॥८६॥

 

हिरवळींत तसल्या अंग ते टाकुनी ।

नेत्र ही लावुनी नभाकडे ॥

कुणासाठी काय मागसी तें सांग ।

होई आशाभंग तुझाची ना ॥८७॥

 

पहिल्याच पासून मला होती ठावी ।

तुझी वृत्ति भावी अशी होणें ॥

बोललीस तेव्हा शपथ ती घेऊन ।

हातांत देऊन तुझा हात ॥

परी नव्हतें तुझें तुझ्या हाती हृदय ।

तुला कसा काय दोष देणें ॥

दया तरी तुजला अभाग्याची आली ।

तयानें ही आली मना शान्ति ॥

जा-सखे, कुठेही तुझे पुण्यस्मरण ।

सुखवील जीवन सदा माझें ॥८८॥

 

हाच अश्रू तुझ्या नयनांत जाऊनी ।

पुन्हा कीं तेथूनी गळावाच ॥

तरी तुला कळे माझी ही वेदना ।

त्रास देते मना किती कैसा ॥८९॥

 

मोजणारे थकले मोजुनी मोजुनी ।

कितीदां जन्मुनी पाहिले मी ॥

तोच तोच स्वर सदा आळवोनी ।

तान तीच गाती खेळवीली ॥

कधीं संपावयाचे असे हे गायन ।

कधी जन्ममरण चुकायाचे ॥९०॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search